Wedstrijdreglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SKECHERS USA Benelux BV, gevestigd en kantoorhoudend aan Cartografenweg 16, 5141 MT Waalwijk, Nederland, (verder te noemen: “Skechers”).

Artikel 1

De wedstrijd vindt plaats op www.skechers2ny.com. Deze wedstrijd loopt van1/04/2016 t.e.m. 24/04/2016 om 23u59, en is uitsluitend bestemd voor deelnemers woonachtig in België & Nederland.

Artikel 2

Skechers behoudt zich het recht voor de begin- of einddata van de wedstrijd te wijzigen, indien deze later moet worden gelanceerd of vroeger dan gepland moet worden afgesloten.

Artikel 3

Deelnemen kan op 2 manieren:

 1. via de website www.skechers2ny.com
  waarbij deelnemers een geldige vouchercode en hun persoonlijke gegevens dienen in te vullen via het daartoe voorziene formulier. Een vouchercode wordt bekomen bij aankoop van een paar Skechers in de deelnemende winkels zijnde Brantano, Durlinger, Nelson en Schuurman Schoenen.
 2. Om deel te nemen moet de deelnemer tussen 01/04/2016 en 24/04/2016 middernacht de website www.skechers2newyork.com bezoeken of deelnemen via de Facebook pagina van Skechers.

  Eens op de wedstrijdpaginamoet hij deelnemen via zijn Facebookaccount of Instagramaccount. Er zullen bepaalde gegevens gevraagd worden (naam, voornaam, e-mail adres). De deelnemer laadt zijn profielfoto op naar de applicatie en hij deelt de foto op de sociale netwerken Facebook en Instagram, de applicatie voegt inhoud toe (tekst + #skecherstonewyork + #naamvanhetprofiel).

  De applicatie zal dan mijlen toewijzen aan deelnemers in functie van het aantal verzamelde 'Likes' en 'Shares'. Om NY te bereiken zijn 3620 mijlen nodig.

De deelnemers dienen te antwoorden op de schiftingsvraag: “Hoeveel deelnemers zullen we op het einde van deze wedstrijd tellen?”

De prijs zal worden toegekend aan de deelnemers waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het echte lagen. De winnaar moeten ook aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen. Indien niet, wordt de prijs toegewezen aan de eerstvolgende deelnemer waarvan de deelname geldig en compleet was.

De te winnen prijzen zijn:

 • Hoofdprijs : een reis naar New York inclusief transport en accommodatie voor 3 nachten
 • 60 paar Skechers
 • 60 goodybags van Demi Lovato
 • 100 CD’s van Demi Lovato.

Skechers stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Skechers is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar.

Artikel 4

Per deelnemer wordt slechts één deelname aanvaard. Een deelnemer kan slechts eenmaal winnen. Per fysisch adres kan slechts één persoon winnen.

Voor de hoofdprijs bestaande uit een reis dient de deelnemer in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten en andere reisbenodigdheden. Reisverzekering, maaltijden, dranken, excursies, grondvervoer, fooien, gebruik van telefoon, fax en internet en alle overige hier niet gespecificeerde uitgaven zijn volledig voor de verantwoordelijkheid en rekening van de winnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Op de vliegreizen zijn de voorwaarden en de beschikbaarheid van de betreffende vliegmaatschappij en - indien van toepassing - het hotel van toepassing.

Indien de wedstrijdwinnaar jonger is dan 18 jaar, dient deze te worden vergezeld door een meerderjarige (+18).
Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Skechers houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Skechers opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Artikel 5

De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht binnen de 7 werkdagen na afloop van de actie.

Artikel 6

Skechers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde gegevens die leiden naar een verkeerd of onbekend adres.

Artikel 7

De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld.

Artikel 8

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting ervan zal in overweging genomen worden.

Artikel 9

Afgezien van dit reglement en artikel 5 zal verdere informatie over deze wedstrijd noch telefonisch, noch schriftelijk verstrekt worden.

Artikel 10

Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd door via de daartoe voorziene link op de pagina van deze wedstrijd op www.skechers2NY.com

Artikel 11

Skechers behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elke ogenblik op te schorten en/of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, waarbij de deelnemer of elke andere persoon geen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 12

Als door een geval van overmacht of buiten de wil van Skechers om, de bank besluit om de wedstrijd te annuleren, kan Skechers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. De aansprakelijkheid van Skechers kan evenmin worden ingeroepen bij technische problemen, van welke aard ook (bv. problemen met de internetverbinding).
Skechers behoudt zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten zonder dit vooraf te moeten melden. Een gewone mededeling op www.skechers2ny.com waarin het einde van de wedstrijd wordt aangekondigd, volstaat.

Artikel 13

Klachten over de huidige maandelijkse wedstrijd moeten uiterlijk 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd aangetekend gestuurd worden naar:
SKECHERS USA Benelux BV, Cartografenweg 16, 5141 MT Waalwijk, Nederland

Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd of die na de voornoemde termijn worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Artikel 14

Skechers kan de door de deelnemer gecommuniceerde informatie gebruiken voor directmarketingdoeleinden. De deelnemers kunnen zich verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor dergelijke doeleinden. Ze kunnen hun recht van toegang en verbetering uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot SKECHERS USA Benelux BV, gevestigd en kantoorhoudend aan Cartografenweg 16, 5141 MT Waalwijk, Nederland, met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van hun identiteitskaart.

Artikel 15

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.

Artikel 16

Voor zover van toepassing en waar nodig draagt Skechers BV zorg voor eventueel te betalen kansspelbelasting.
Deze actie voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen (dd. 1 januari 2014).